Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Reïncarnatie in de Bijbel

QUESTION: Wordt er in de Bijbel over reïncarnatie gesproken?

ANSWER:

Mensen die in het idee van reïncarnatie geloven zullen je proberen te vertellen dat er in de Bijbel over reïncarnatie gesproken wordt. Maar hun gebruik van bepaalde Bijbelverzen wordt niet ondersteund door andere verzen. Het bewijs voor elke ware doctrine kan altijd in de Bijbel zelf gevonden worden. Dat wil zeggen: de Bijbel zal de waarheid of onwaarheid van elke leer bewijzen met ondersteunende verzen.

De voorstanders van reïncarnatie gebruiken Elia bijvoorbeeld als bewijs dat reïncarnatie in de Bijbel staat. Zij beweren dat de verzen over hem in het Nieuwe Testament bewijzen dat hij is gereïncarneerd. Jezus zei herhaaldelijk dat Elia vóór Hem zou komen en er waren mensen die dachten dat Johannes de Doper Elia was (Markus 6:14-15). Bovendien stelt Matteüs 17:3: “Plotseling zagen ze Mozes en Elia met Jezus spreken.”

Dit standpunt heeft twee problemen. Op de eerste plaats zou Elia, als we de principes van reïncarnatie aanhouden, een andere vorm of een ander lichaam moeten hebben gehad toen hij aan de apostelen verscheen. Op de tweede plaats is Elia nooit gestorven en kon hij dus nooit gereïncarneerd zijn, omdat reïncarnatie de transmigratie van de ziel is van de ene naar de andere levensvorm, nadat het eerder bewoonde lichaam is gestorven. In 2 Koningen 2:11 lezen we: “Al pratend liepen ze samen verder. Plotseling was er een wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur. Hij kwam tussen hen in rijden en nam Elia in een stormwind mee naar de hemel.”

Mensen die in reïncarnatie geloven gebruiken ook graag het vers Johannes 3:3 om te bewijzen dat de Bijbel het over reïncarnatie heeft. Het vers stelt: “Jezus antwoordde: ‘Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent.’” Dit is wellicht het meest geciteerde vers wanneer mensen willen aantonen dat reïncarnatie in de Bijbel staat. Maar, dit vers wordt zo uit de context getrokken. Slechts twee verzen later legt Jezus uit wat Hij bedoelt met “opnieuw geboren worden”. Er staat: “Jezus antwoordde hem: ‘Luister goed! Ik zeg je: je kan het Koninkrijk van God alleen binnen gaan als je geboren wordt uit water en uit de Geest. Anders niet’” (Johannes 3:5). Hieruit kunnen we opmaken dat Jezus duidelijk over een geestelijke wedergeboorte sprak, en niet over een lichamelijke.

Het vers dat zich het krachtigst uitspreekt tegen reïncarnatie vinden we tenslotte in Hebreeën 9:27, waarin staat: “De mensen sterven éénmaal, en worden dan geoordeeld.” Dit maakt duidelijk dat mensen maar een enkele keer sterven en dat hun levens dan beoordeeld worden. Een mens wordt niet steeds weer geboren in een eindeloze cyclus van dood en wedergeboorte met een bijbehorende kans om zijn karma te verbeteren (karma is een doctrine die nauw samenhangt met reïncarnatie en betekent dat iemand die een goed leven heeft geleid in het volgende leven in betere omstandigheden zal reïncarneren).

Dit vers vindt ondersteuning in Romeinen 6:23, waarin staat: “Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus.” Hier zien we een vers dat net als Hebreeën 9:27 aangeeft dat wij allemaal zullen sterven omdat wij allemaal zondaars zijn, en dat de offerdood van Jezus op het kruis ons van deze dood heeft bevrijd en het eeuwige leven in de hemel schenkt aan alle mensen die in Hem geloven.

Leer meer over reïncarnatie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden