Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Bewijs voor leven na de dood

QUESTION: Is er bewijs voor een leven na de dood?

ANSWER:

Is er bewijs voor een leven na de dood? De ervaring die wij “leven” noemen omhelst zo veel dingen en wordt door elk mens gekoesterd. Het lijkt ondenkbaar dat dit wonder ooit zou ophouden, omdat alles in onze levenservaring suggereert dat het moet doorgaan. Herinneringen, creatieve werken uit de oudheid en de manier waarop mensen geschiedenis schrijven en hun naam blijft voortleven, lijken dit idee te ondersteunen. Er wordt een enorme inspanning geleverd - zowel medisch als sociaal - om het leven te behouden en te verlengen, zodat mensen mentaal en lichamelijk gezonder blijven en de leefomgeving zo stabiel mogelijk is.

Maar ondanks al deze inspanningen zullen alle levende wezens uiteindelijk sterven. Volgelingen van de overgrote meerderheid van alle godsdiensten geloven in een bestaan na de dood en een werkelijke plaats waar de eeuwige ziel mag verblijven. In het heden worden voorbereidingen getroffen voor die toekomstige toestand, onder meer om een goede locatie veilig te stellen. Wanneer een naaste overlijdt, worden wij door ons verdriet vaak overspoeld met diepe vragen: “Is dit het einde? Zal ik mijn geliefde nooit meer terugzien?”

Maar bestaat er enig werkelijk bewijs voor een leven na de dood? De Bijbel spreekt over dit onderwerp. In Psalm 19:2 staat: “Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.” De waarheden van God en Zijn schepping en de wetten die over de mens heersen worden geopenbaard in de dingen die Hij gemaakt heeft. Denk eens na over de jaargetijden. In de herfst begint een langzaam, onvermijdbaar proces dat uitmondt in een diepe sluimer van alle vegetatie en het plantenleven. Wanneer de winter aanbreekt, hebben de bomen al hun bladeren verloren, zijn alle bloemen verwelkt en is het gras verdord. De vogels hebben hun gezang gestaakt en zijn naar warmere oorden vertrokken. Gedurende meerdere maanden hangt deze grauwe, bleke atmosfeer over de aarde. Maar dan gebeurt er iets verbazingwekkends. Een nieuw jaargetijde breekt aan, waar iedereen vol verlangen naar heeft uitgekeken. De bloemen beginnen te bloeien, de heldergroene grassprieten beginnen uit de grond te komen en op een wonderbaarlijke manier krijgen de bomen nieuwe bladeren. De ochtend wordt weer begroet door het gezang van vogels. Alles komt weer tot leven.

Er kan geen duidelijkere of glorieuzere manifestatie bestaan van het fenomeen van het leven dan wat wij zo elk jaar na de winter waarnemen. Als wij ook geloven dat het Woord van God onfeilbaar is, dan hebben we nog meer bewijs voor een leven na de dood, omdat Jezus hier zelf over sprak in Johannes 5:24-29: “Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. Luister goed! Ik zeg jullie dat nu de tijd begonnen is dat de doden naar de Zoon van God zullen luisteren. Daardoor zullen ze leven. Want net zoals de Vader het leven zelf is, is ook de Zoon het leven zelf. En de Vader heeft de Zoon het recht gegeven om te oordelen, omdat Hij de Mensenzoon is. Wees hier maar niet verbaasd over. Want het zal niet lang meer duren voordat de doden in de graven naar zijn stem zullen luisteren. Dan zullen ze uit de dood opstaan. De mensen die het goede gedaan hebben, zullen dan het eeuwige leven binnengaan. Maar de mensen die slechte dingen hebben gedaan, zullen worden gestraft.”

Christenen geloven vast in het eeuwige leven; het is de hoop van onze verlossing. Als wij Jezus Christus als onze Heer hebben aangenomen en ons huidige leven aan Hem hebben onderworpen, dan kunnen we er zeker van zijn dat we na onze dood het eeuwige leven zullen binnentreden; de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis van dit leven. Efeziërs 1:13b-14 stelt: “Omdat jullie in Hem geloven, heeft Christus als het ware ook op jullie zijn 'eigendomsstempel' gezet. Dat 'stempel' is de Heilige Geest die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat Hij zijn Geest aan ons zou geven, en dat heeft Hij ook gedaan. De Heilige Geest is het bewijs en de voorproef van het deel van onze erfenis dat God ons nog gaat geven. Die erfenis is: onze volledige bevrijding, waardoor we God zullen prijzen dat Hij zo geweldig goed is.”

De glorieuze opstanding van planten en vegetatie die wij ieder jaar weer mogen aanschouwen, laat ons duidelijk zien dat er leven na de dood is. Wat is de verantwoordelijkheid van alle mensen in het licht van deze waarheid? Hoe wij ons huidige leven leiden zal de “kwaliteit” van ons leven na de dood bepalen. In Genesis 2:7 blies God het leven in de mens die Hij had geschapen. In Ezechiël 37:5 beloofde God dat Hij de droge beenderen in het dal nieuw leven zou inblazen. God is de auteur van het leven, in het heden en in de toekomst. Het is dringend noodzakelijk dat alle mensen hun leven aan Hem overgeven.

Leer meer over leven na de dood!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden