Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Engelen en demonen

QUESTION: Engelen en demonen - Wat is het verband?

ANSWER:

Engelen en demonen bestaan werkelijk en doen het werk van hun meesters. Het verschil tussen beide is voor wie zij werken. Engelen zijn geschapen wezens; zij werden door God geschapen om Hem te dienen. Demonen waren ooit engelen van God, maar kwamen tegen hem in opstand. Zij werden daarom met Satan uit de hemel geworpen en doen nu allerlei boosaardige dingen met hem als hun meester.

C.S. Lewis, schrijver en professor aan de universiteit van Oxford, zei: “Er zijn twee gelijkwaardige, maar tegengestelde fouten die wij mensen kunnen maken aangaande de duivels. De eerste is niet geloven in hun bestaan. De andere is wél geloven in hun bestaan, maar met een overmatige en ongezonde belangstelling in hen.”1

Jezus zei over Satan (en zijn demonen): “Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed” (Johannes 10:10). Satan staat ook bekend als de verleider, de verdrukker en de bedrieger. In Johannes 8:44 wordt hij “de vader van alle leugens” genoemd. Zijn trawanten worden door hem op pad gestuurd om alle goedheid, liefde en rechtvaardigheid van God te ondermijnen.

Satan en zijn demonen zijn verwikkeld in een geestelijke strijd met Gods engelen om de macht en de eeuwige bestemming van mensenzielen. 1 Petrus 5:8 vertelt ons: “Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden.” Psalm 68:18 stelt dat er duizenden engelen van God zijn en in Psalm 91:11 wordt ons verteld dat God hen opdracht heeft gegeven om ons te beschermen, waar we ook gaan. 1 Johannes 4:1 vertelt ons dat we alle geesten die ons bezoeken moeten testen.

We hoeven demonen niet te vrezen omdat God ons volledig heeft toegerust om de duivel en zijn demonen te weerstaan. “Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten” (Jakobus 4:7). Paulus legt in Efeziërs 6:11-12 uit dat wij “de hele wapenrusting van God” aan kunnen doen. “Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld.” De zonde is van de duivel, maar Jezus kwam om die werken te vernietigen (1 Johannes 3:8).

Gods engelen zijn geesten die gelovigen helpen, net zoals zij voor Jezus Christus zorgden in Matteüs 4:11. Zij worden door God als boodschappers gebruikt en worden door de hele Bijbel heen voorgesteld als machtige strijders. Maar ongeacht hoe machtig en troostend Gods engelen ook mogen zijn, zij zijn nog steeds Gods dienaren en mogen niet in Zijn plaats verheerlijkt worden.

Voetnoot:
1 C.S. Lewis, Brieven uit de hel, 1942.

Leer meer over engelen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden