Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Engelen


Engelen - Wat zijn zij?
Engelen zijn overal in onze hedendaagse maatschappij te vinden. Ze worden regelmatig in televisieshows, films en boeken afgebeeld. We dragen ze als speldjes op onze jassen en ze hangen als decoratie aan onze achteruitkijkspiegels. Ze worden traditioneel gezien als de "beschermers" van onze huizen en kinderen. Maar wat is mythe en wat is werkelijkheid? Waar komen engelen vandaan?


Engelen - Dienaren van God
Engelen zijn dienaren van God en helpen bij de uitvoering van Zijn geboden. Engelen zijn echte geestelijke wezens die door de hele Bijbel heen worden beschreven. Er wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament over hen geschreven. Hoewel Gods engelen Zijn geboden uitvoeren, vertelt de Bijbel ons ook dat er een hoogste, gevallen engel is die tegen God is (Matteüs 25:41) en dat er andere slechte engelen bestaan die Gods straf tegemoet zien (Judas 1:6). Engelen zijn ook boodschappers voor God. Na de opstanding van Jezus Christus uit het graf bijvoorbeeld: "De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde zoeken.'" (Matteüs 28:5). Het uiterlijk van engelen wordt eveneens in de Bijbel en in de geschiedenis beschreven: "Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw." (Matteüs 28:3). "[Toen] sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht." (Daniël 10:5,6). De Bijbel beschrijft ook gevleugelde engelen die kunnen vliegen. "Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. (Jesaja 6:2)


Engelen - Bestaan zij echt?
Feitelijke ooggetuigenverslagen van engelen zijn door de Bijbel heen door een groot aantal mensen vastgelegd. Het eerste vinden we in Genesis 16:7: "Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’" Dan, in Genesis 22:11, communiceert een engel met Abraham: "Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: 'Abraham, Abraham!'" We komen engelen vervolgens door de hele Bijbel heen tegen. De laatste vermelding staat in het boek Openbaring. "Toen zei hij [de engel] tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar’" (Openbaring 19:9).


Engelen - Wat is hun macht en hun gezag?
Engelen bezorgen berichten van God aan Zijn mensen. Engelen hebben ook de macht om Gods werk voor Hem uit te voeren. Zij hebben daartoe vermogens die ver boven de mens uitstijgen. "’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis [en] bracht hen naar buiten..." (Handelingen 5:19). "Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten." (Matteüs 28:2). Engelen hebben de macht om Gods mensen helpen: "Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?" (Hebreeën 1:14). Zoals we zien, hebben engelen de macht om te helpen en God te dienen. Engelen moeten (net als mensen) God aanbidden, niet Zijn plaats innemen. "Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit’" (Jesaja 6:3). Bovendien roept God de engelen op om Zijn Zoon Jezus te aanbidden. "Laten al Gods engelen hem eer bewijzen" (Hebreeën 1:6). De Bijbel vertelt ons uitdrukkelijk dat wij God moeten aanbidden en niet de engelen. "Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’"(Openbaring 19:10)


Engelen - Een zegen van God
Engelen worden in onze populaire cultuur op vele manieren afgeschilderd. Ze worden voorgesteld als baby's met bolle wangen en kleine vleugeltjes, mooie vrouwen met gevederde vleugels of mannelijke strijders in witte gewaden. We hebben zojuist gezien dat de we de werkelijke beschrijving van engelen in de Bijbel kunnen vinden. Hoewel engelen verschillende verschijningsvormen, taken en krachten kunnen hebben, is de éne constante factor dat engelen een zegen van God zijn. Hij gebruikt Zijn engelen om met ons te communiceren, ons te beschermen en om jou met Zijn macht bij te staan.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden