Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Hemel en hel

QUESTION: Hemel en hel - Een vergelijking

ANSWER:

De vraag “Bestaan de hemel en de hel werkelijk?” is wellicht een van de moeilijkste vragen voor het Christendom en de Bijbel. Veel mensen zien de hemel en de hel als plaatsen die ver van de aarde verwijderd zijn. Veel mensen zien de hemel als een plaats waar “goede” mensen na hun dood naartoe gaan, en de hel als een andere, mogelijk ondergrondse, plaats waar “slechte” mensen eindeloos gefolterd worden in brandende diepten met vuur en zwavel.

De Bijbel beschrijft een hemel waarnaar Jezus opsteeg en waar engelen God aanbidden. Jezus vertelde Zijn discipelen over de hemel in Johannes 14:2, waarin Hij zei: “In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen.”

De apostel Paulus vertelt ons: “Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis, dat niet door mensen is gemaakt” (2 Korintiërs 5:1).

In 2 Koningen 2 wordt de profeet Elia in een wervelwind naar de hemel opgenomen. En in Markus 12:25 vertelt Jezus de Farizeeërs wat er gebeurt wanneer getrouwde mensen de hemel binnengaan: “Want als de mensen weer uit de dood opstaan, trouwen ze niet. Maar ze zijn wat dat betreft net als de engelen in de hemel.”

Jezus zegt in Matteüs 8:11-12 dat gelovige mensen zich aan de tafel van de Heer zullen voegen bij de heiligen en profeten uit het Oude Testament, terwijl anderen zullen worden buitengesloten: “Ik zeg jullie dat er veel mensen vanuit de hele wereld in het Koninkrijk van God zullen komen. Daar zullen ze met Abraham en Izaäk en Jakob aan tafel zitten. Maar de kinderen van het Koninkrijk zullen worden weggestuurd naar de verste duisternis. Daar zullen ze huilen en met hun tanden knarsen van spijt.”

Met die verste duisternis wordt zeer waarschijnlijk de hel bedoeld. Het meest gedetailleerde verhaal vinden we wellicht in Lukas 16:22-24. Het gaat over de verschillende bestemmingen van een rijke man en een arme bedelaar, Lazarus genaamd:

“Op een dag stierf de arme man. Hij werd door de engelen naar Abraham gedragen en mocht dicht bij hem zitten. Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham, met Lazarus dicht naast zich. Hij riep: 'Vader Abraham, help mij! Stuur Lazarus alstublieft naar mij toe! Laat hem alstublieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen! Want ik heb pijn in dit vuur!'”

Diverse Bijbelpassages vertellen ons dat de hemel en de aarde ooit, zonder veel fanfare, vernietigd zullen worden om plaats te maken voor de glorieuze wederkomst van Christus. “Maar de dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Op die dag zal de hemel dreunend verdwijnen. Alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op aarde is gedaan, zal verbranden” (2 Petrus 3:10).

Petrus waarschuwt ons verder dat we allemaal voorbereid moeten zijn op Gods oordeel wanneer die dag aanbreekt:

“Want God heeft ook de engelen die Hem ongehoorzaam waren, geen genade gegeven. Hij heeft hen gevangen gezet in de bodemloze put. Daar wachten ze vastgebonden in de duisternis tot Hij over hen zal rechtspreken. En ook de mensen van heel lang geleden die zich niets van Hem aantrokken, heeft Hij geen genade gegeven. Hij liet een grote overstroming over de wereld komen. Alleen Noach werd door God gered, samen met nog zeven andere mensen. Want Noach had aan de mensen verteld dat ze verkeerd leefden en hoe God wilde dat ze zouden leven. En de steden Sodom en Gomorra heeft God voor straf tot as verbrand en omgekeerd. Hij deed dat als waarschuwing voor andere mensen die zich niets van Hem aantrekken. Maar God redde Lot. Want Lot leefde wel zoals God het wil. En Lot vond het heel erg dat de mensen er zo op los leefden. Hij woonde wel bij hen, maar hij had dag en nacht verdriet over alle slechte dingen die ze deden. Dus de mensen die leven zoals God het wil, worden door Hem gered uit de moeilijkheden die hun geloof op de proef stellen. Maar de mensen die zich niets van Hem aantrekken, worden door Hem gevangen gehouden tot de dag dat Hij over hen zal rechtspreken. Dan zal Hij hen straffen. Hij straft dan vooral de mensen die allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks doen en er maar op los leven en die helemaal niet willen luisteren naar de Heerser in de hemel...” (2 Petrus 2:4-10).

Leer meer over leven na de dood!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden