Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

De geestenwereld


De geestenwereld - Wat kunnen we weten over de onzichtbare wereld van de geesten?
Wat is de geestenwereld? De Bijbel onderwijst ons dat we omgeven zijn door een onzichtbare geestenwereld. Deze wereld is werkelijk en machtig. De magie van farao’s tovenaars was ongetwijfeld echt, maar de macht van God was groter (Exodus 7:1-8:19). Er mogen dan wel mensen zijn die zich actief inlaten met deze onzichtbare wereld (sommigen met en anderen zonder Gods toestemming), maar niemand kan zich meten met het gezag van Jezus.

    “Jezus kwam in het huis van Petrus. Daar zag Hij dat de moeder van Petrus' vrouw met koorts in bed lag. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en bediende Jezus. Toen het avond werd, brachten de mensen heel veel mensen naar Hem toe in wie duivelse geesten zaten. Hij gaf de duivelse geesten het bevel uit hen weg te gaan, en ze gehoorzaamden. Hij maakte iedereen die ziek was weer gezond. Zo gebeurde wat de profeet Jesaja vroeger al had gezegd: 'Hij heeft onze kwalen op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij weggedragen'” (Matteüs 8:14-17; zie ook Lukas 11:14-28).
Jezus gaf een vergelijkbare macht aan Zijn twaalf apostelen (Matteüs 10:1). Na Zijn dood, opstanding en hemelvaart was Zijn macht niet alleen beschikbaar voor de twaalf discipelen (onder andere Handelingen 3:1-10), maar ook voor andere volgelingen (onder andere Handelingen 6:8; Handelingen 8:5-13; Handelingen 13:4-12; Handelingen 19:11-20; 1 Korintiërs 12:28-31). Veel schadelijker dan lichamelijke kwalen is de valse leer die door demonen via mensen wordt onderwezen (1 Timoteüs 4:1). Maar er bestaan naast duivelse geesten ook goede geesten, die wij engelen noemen. Soms bezoeken zij Gods mensen en soms helpen zij Gods mensen zelfs (Handelingen 12:1-19; Hebreeën 1:13-14; Hebreeën 13:2).


De geestenwereld - Waarschuwingen, aanwijzingen en bemoedigingen
De geestenwereld is een veelzijdig onderwerp en verdient een zorgvuldige bestudering. In dit artikel zullen we volstaan met enkele van de belangrijkste elementen, namelijk de duidelijke waarschuwingen, aanwijzingen en bemoedigingen die God Zijn volk geeft.

Een waarschuwing:

    “Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij. Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken” (1 Petrus 5:8-10).
Goddelijke hulp:
    “Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen...” (Efeziërs 6:10-18).
Aanwijzingen en bemoedigingen:
    “Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond. Zó kunnen jullie de Geest van God herkennen: iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God. En iedereen die dat niet wil erkennen, hoort niet bij God, maar bij de vijand van Christus. Jullie weten dat die vijand zal komen. Hij is er ook nu al. Jullie zijn uit God geboren, kinderen, en jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want Hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. De bedriegers zijn ongelovige mensen. Daarom zeggen ze dingen die de ongelovige mensen graag horen. En daarom luisteren de ongelovige mensen ook naar hen. Maar wij horen bij God. De mensen die bij God horen, luisteren naar ons. De mensen die niet bij God horen, luisteren niet naar ons. Zo kunnen we weten of iemand vanuit de Geest van de waarheid spreekt, of vanuit de geest van bedrog” (1 Johannes 4:1-6).
Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden