Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Sjamanisme


Sjamanisme - Wat is dat?
"Sjamanisme" omvat een assortiment aan praktijken en geloofsovertuigingen die beweren dat zij naar de "axis mundi" kunnen reizen (het pad tussen hemel en aarde of de aardkern) en zo spirituele verbindingen kunnen leggen. Het wordt ook omschreven als het "gebruik van archaïsche extatische technieken die onafhankelijk van enige godsdienstige filosofie werden ontwikkeld - de empirisch gevalideerde, experimenteel werkende technieken die extase voortbrengen. Extase is de completering van volkomenheid. Extase is letterlijk de afscheiding van de ziel uit het lichaam; de mystieke of profetische geestvervoering of zielsvervoering die karakteristiek is voor sjamanisme en visionaire toestanden die op natuurlijke wijze door entheogenische planten worden gekatalyseerd; en ook dergelijke toestanden die kunstmatig worden opgewekt door adembeheersing, vasten, meditatie, trommelen of andere sjamaanse of yoga-praktijken. Entheogenen bestaan in vele vormen, maar de meest voorkomende zijn planten die bekend staan als 'psycho-actieve drugs'".1

Sjamanisme wordt gezien als een onderdeel van het occultisme. Hun methoden zijn gelijksoortig aan die van andere occulte praktijken en geloofsovertuigingen zoals "channeling" en het gebruik van geesten in dierengedaante (deze worden "machtsdieren" of "gedaanteverwisselaars" genoemd). Er wordt beweerd dat degene die sjamanisme praktiseert zelf deze gedaanten aanneemt. Sjamanisme wordt gepraktiseerd van Brazilië, Columbia en Peru tot Mongolië, en onder de Amerikaanse Indianen en New Age aanhangers over de hele wereld.


Sjamanisme - Zijn er mogelijke gevaren aan verbonden?
Binnen het Sjamanisme bestaat er een grote interesse in het gebruik van kruidenmengsels en hallucinogene planten. Een van de populairste praktijken is het gebruik van "Ayahuasca" thee. Deze wordt soms tot een "brouwsel" gemengd of met andere planten tot verschillende vormen vermengd. Deze plant (die ook wel "Santo Daime" of "slingerplant van de ziel" wordt genoemd) wordt in de meeste streken rond de Amazone aangetroffen en kan gevaarlijke gevolgen hebben. In een bepaald artikel lezen we dat "Ayahuasca niets is om mee te spelen. Het kan zelfs dodelijk zijn, niet omdat het zelf giftig is, maar omdat het lichaam de ervaringen met het spirituele domein, de trillingen uit de wereld van de geesten, niet aankan."

Michael J. Harner,2 vertelt over de extreem intense en angstaanjagende ervaringen in deze samenvatting:

  • Het gevoel dat de ziel gescheiden is van het stoffelijke lichaam
  • Visioenen van luipaarden en slangen
  • Visioenen van demonen en/of godheden
  • Visioenen van verre personen, "steden" of landschappen
  • Het gevoel dat recente onopgeloste misdaden tot in detail worden nagespeeld
"Peyote" (of "peyotl") is net zo bekend en wordt in het zuidwesten van de Verenigde Staten (vooral onder da Navajo-indianen) en door het Huichol-volk in het noorden van Mexico gebruikt. Peyote, een cactussoort, bevat een breed spectrum aan fenethylamine alkaloïden, waarvan het belangrijkste bestanddeel mescaline is (een hallucinogene drug). In recenter tijden is het techno-sjamanisme geïntroduceerd; het gebruik van moderne technologie om "veranderde bewustzijnstoestanden" te bereiken en te versterken.

Sjamaanse geneeskundige praktijken omvatten onder meer de toepassing van diverse oude technieken uit de hekserij. Mensen die met Sjamaanse benaderingen worden behandeld worden gemakkelijker aangetrokken tot diepere, donkerdere occulte praktijken. Het Sjamanisme opent een deur naar bezetenheid door (kwaadaardige) geesten en andere vormen van occulte verslaafdheid. Deze rituelen en methoden kunnen leiden tot intense lichamelijke pijn en andere beproevingen, tijdelijke waanzinnigheid, emotionele depressie en een krachtige geestelijke foltering. De geestenwereld is zeer werkelijk, zowel Goddelijk als demonisch. Elke geest is het een of het ander!

In zekere zin is het sjamanisme een religie. Maar het is een goddeloze (zelfs anti-God) religie. Net als in de hof van Eden heerst er al sinds de schepping een geestelijke strijd tussen duister en licht, goed en kwaad. De Bijbel vertelt ons dat wij niet tegelijkertijd twee meesters kunnen dienen. Als wij God niet dienen, dan dienen we Satan. God verbiedt ons om ons in te laten met heidense en occulte praktijken (Deuteronomium 18:14). En Galaten 5:16-23 vertelt ons dat de twee geestelijke machten onophoudelijk in gevecht zijn en dat we nooit bevrijd zijn van hun conflict; zij vechten om onze zielen.

Deze passage eindigt met het volgende: "wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God." Deuteronomium 18:10-12 zegt: “Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u." Wil jij door God verafschuwd worden?


Sjamanisme - Het aanbod van alternatieve krachten
God heeft ons met een vrije wil geschapen zodat we of voor Hem kunnen kiezen, of ons overgeven aan kwaadaardige gewoonten. Je moet de volgende dingen weten:

  • Satan gebruikt bedrog en demonische geesten die onze vernietiging nastreven door middel van praktijken als het Sjamanisme. Hij verlokt ons met valse resultaten en voorstellingen. “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” (1 Petrus 5:8)
  • God is machtiger dan alle dingen die Satan tegen ons kan gebruiken. “U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.” (1 Johannes 4:4)
  • God heeft ons uitgerust met het vermogen om het kwaad te weerstaan, als wij ons maar aan Hem overgeven. Hij heeft ons de macht van Zijn Heilige Geest gegeven en ons uitgerust met een volledige wapenrusting zodat we weerstand kunnen bieden tegen de plannen en het bedrog van de duivel, zoals in Efeziërs 6:10-18 wordt gezegd:

    “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen."


Vind hier eeuwige hoop!

Voetnoten:
1 deoxy.org
2 Veel Voorkomende Thema's in Ervaringen van Zuid-Amerikaanse Indianen met Yage [Yage is een andere naam voor Ayahuasca, red.]WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden