Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

De Silvamethode


De Silvamethode – De geschiedenis
De "Silvamethode" (voorheen "Silva-gedachtenbeheersing" genoemd) is een zelfhulpprogramma dat werd ontwikkeld door José Silva (1914-1996). Silva was een elektrotechnicus zonder enige opleiding op het gebied van psychologie of godsdienst.

Nadat hij een verplichte psychiatrische keuring voor zijn militaire dienst had ondergaan, ontwikkelde Silva een voorliefde voor parapsychologie en godsdienst. Hij dook in de literatuur over deze onderwerpen en probeerde met verschillende methodes het I.Q. van zijn eigen kinderen te vergroten.

Op een dag, toen hij zijn dochter Isabel vragen stelde tijdens een studiesessie, merkte hij dat zij zijn vragen al beantwoordde voordat hij ze zelfs maar uitgesproken had. De resultaten die hij in zijn dochter waarnam, gaven hem het idee dat hij een soort helderziendheid in haar had ontwikkeld. Dit werd een keerpunt in zijn leven.

José Silva richtte al zijn aandacht en energie op deze nieuwe onderneming. Tien jaar lang probeerde Silva helderziendheid te ontwikkelen in zijn proefpersonen. Hij werd hierbij geholpen door 39 vrijwilligers die hij onder familie en vrienden had geworven. Silva noemde zijn nieuwe programma "psycho-oriëntologie" en "subjectief onderwijs". Silva definieerde subjectief onderwijs eenvoudig als: "het verstand trainen om bewust binnen zijn psychische dimensie te functioneren."

In 1963 werd de Laredo Parapsychology Foundation opgericht. Drie jaar later richtte Silva zich op het grote publiek met zijn 48-urige "Silvamethode" cursus. Silva’s programma beweert volgelingen te leren hoe zij hun I.Q. kunnen vergroten, helderziendheid kunnen ontwikkelen, hun verstand kunnen gebruiken om God te vinden - door hun "Christusbewustzijn" aan te boren - en hun lichaam te genezen. Silva’s volgelingen beweren dat het programma hen in staat heeft gesteld om gezonder en gelukkiger te leven. Sommigen beweren dat hun sportieve vaardigheden zijn toegenomen en dat zij klassieke problemen - zwaarlijvigheid en roken - hebben overwonnen. "Silva International" is actief in meer dan honderd landen. Het 48-uurse weekend kost de deelnemer honderden dollars en wordt in meerdere talen onderwezen.


De Silvamethode – Hoe werkt het?
De Silvamethode baseert zijn methodologie op het werk van Roger Sperry en anderen over het zogenaamde "gespleten brein". José Silva borduurde voort op een uiterst controversiële aanname aangaande de werking van de linker- en rechterhersenhelften. De "gespleten brein-theorie" stelt dat het denken met de rechterhersenhelft bevorderd moet worden. Dit wordt kennelijk slechts door 10% van de bevolking gedaan.

Het denken met de linkerhersenhelft is - volgens deze theorie - de oorzaak van de meeste problemen op aarde, persoonlijk of anderszins. Het denken met de linkerhersenhelft maakt slechts gebruik van objectieve, intellectuele en logische middelen om problemen te corrigeren. Denken met de rechterhersenhelft daarentegen verbindt een mens met een "hogere intelligentie" die hen in staat stelt om de benodigde richting te vinden. De rechterhersenhelft geeft een mens toegang tot het onderbewustzijn door dit om te zetten in een innerlijk bewustzijn. Op die manier wordt de informatie beschikbaar die is opgeslagen in het onderbewustzijn. Mensen die met de rechterhersenhelft denken zijn in staat om wereldproblemen op te lossen, omdat zij zich op dezelfde golflengte bevinden als alle andere informatie op de planeet - dit alles wordt gedaan met behulp van intuïtie of ESP (buitenzintuiglijke waarneming).

Volgens Silva kunnen ESP vermogens bereikt worden wanneer eenvoudige visualisatie- en projectietechnieken worden toegepast die zich ontwikkelen tot een paranormaal niveau. Silva geloofde dat mensen die met de linkerhersenhelft denken op beta-golflengten functioneren en dat mensen die met de rechterhersenhelft denken op alfa-golflengten functioneren. Mensen die op alfaniveaus functioneren zijn de genieën van de wereld. Silva onderwees dat de golflengte van de hersenen door middel van hypnose en ontspanningstechnieken voldoende zou kunnen worden vertraagd om de proefpersonen een verlengde alfatoestand te verschaffen. Stimulatie van de rechterhersenhelft verhoogt het I.Q. en ontwikkelt helderziendheid omdat alfagolven verbonden zijn met de subjectieve en intuïtieve processen van de rechterhersenhelft. Dit is gebaseerd op de wetenschap van "alphagenics".


De Silvamethode – De gevaren
De Silvamethode is gebaseerd op geloofsovertuigingen die zijn volgelingen naar hun doel wijst: de verbetering van de mensheid. Zijn methodologie omvat positief denken, visualisatie, meditatie en zelfhypnose. José Silva onderwees dat mensen zich kunnen verbinden met een "hogere intelligentie", of met wat hij "Christusbewustzijn" noemde, door met de rechterhersenhelft te leren denken.

Ondanks het gebruik van de naam "Christus" in dit verband,worden in de Silvamethode de eigen vermogens van de mens benadrukt. Zijn 48-uurse cursus benadrukt menselijke kracht als middel om stress, dromen, geheugen en negatieve gewoonten te bedwingen. Door het gebruik van visualisatie en meditatie kunnen personen lichamelijke genezing en probleemoplossing versnellen. Het wordt terecht een zelfhulpprogramma genoemd... met de nadruk op "zelf"!

Wij willen mensen met klem waarschuwen om een gevaar te overwegen dat in de Silvamethode schuilt: de gedachte dat wij "inwaarts moeten kijken" en ons eigen "ik" en ons eigen onderbewustzijn moeten aanboren. De Bijbel laat ons weten dat onze hulp afkomstig is van God; wij zijn zelf niet in staat om onze eigen hulpbron te zijn. “Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God.” (2 Korintiërs 3:5).

Alles wat we in het leven nodig hebben kan in God worden gevonden. Hij is ons vermogen om goed te doen en om te slagen; Hij is onze wijsheid om problemen op te lossen. “Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost.” (1 Korintiërs 1:29-30).


Wie is God?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden