Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

New Age


New Age - Een verzameling overtuigingen
"New Age" ("het nieuwe tijdperk) is een compilatie van metafysische overtuigingen met Oosterse invloeden. Deze overtuigingen verenigen theologie met de natuur en de filosofie. Deze beweging bestaat uit ontelbare "theologieën" die zich vaak toespitsen op religieuze tolerantie en morele diversiteit. De belangrijkste zinsneden (of "-ismen") die de New Age gedachte verwoorden, zijn "voel-je-goed-isme" (doe wat voor jezelf goed aanvoelt, zolang je hiermee maar niemand anders kwetst), "moreel relativisme" (een ethiek die van de omstandigheden afhangt), en "pluralisme" (universele tolerantie). De term New Age heeft betrekking op het "tijdperk van de Waterman", een tijdperk dat wij volgens de New Age volgelingen nu zijn binnengetreden. Men beweert dat dit tijdperk vrede en verlichting zal brengen en mensen ook weer met "god" zal herenigen. De leer van de New Age beweging stelt dat mensen op dit moment van god vervreemd zijn door een gebrek aan kennis van gods ware natuur en realiteit. In de New Age gedachte staat de mensheid centraal. Mensen worden gezien als goddelijke "medescheppers" en als de uiteindelijke hoop voor de toekomst van de wereld. Hoewel de New Age beweging in het algemeen een tolerante houding aanneemt ten opzichte van bijna elke wereldgodsdienst of filosofie, kant deze zich sterk tegen de "bekrompenheid" van het Christendom, dat onderwijst dat Jezus Christus de enige weg naar eeuwige redding biedt. De New Age filosofie is moeilijk te beschrijven, omdat er geen gecentraliseerde hiërarchie, leer of lidmaatschap bestaat. In wezen is de New Age beweging een godsdienstige levensbeschouwing met de volgende belangrijkste doctrines: evolutionaire goddelijkheid en wereldwijde eenheid.


New Age - De leer van evolutionaire goddelijkheid
In het algemeen staat de New Age beweging achter de theorie van organische evolutie. Maar in de New Age wordt dit idee uitgebreid met de evolutie van de geest. Dit is het concept van "evolutionaire goddelijkheid", waarbij de volgende stap in de evolutie niet lichamelijk, maar spiritueel is. De principes van de evolutie stuwen de mensheid voortdurend naar een goddelijk bewustzijn, waar mens en werkelijkheid zich met elkaar verbinden in een verenigde verlichting. Mensen met een grotere evolutionaire "fitness" begrijpen deze realiteit al, terwijl mensen met een lagere "fitness" (zoals Christenen en andere voorstanders van dogmatische wereldbeelden) een hindernis vormen voor de evolutionaire krachten. Een groot aantal New Age praktijken is ontworpen om de evolutionaire drang naar het spirituele domein te versnellen. Deze praktijken zijn onder meer: (i) astrale projectie, waarin je ziel getraind wordt om je lichaam te verlaten en zelfstandig rond te reizen; (ii) het geleiden ("channeling") van geesten, zodat ze via jou kunnen spreken en je richting kunnen geven; (iii) het gebruik van kristallen, wat de energiesystemen van je lichaam en je brein zuivert, en (iv) visualisatietechnieken, die alles omvatten van een eenvoudig mentaal voorstellingsvermogen tot rollenspellen waarin de verschillende rollen bestaan uit dieren of goddelijke wezens. In een notendop betekent evolutionaire goddelijkheid dat de mensheid zichzelf spoedig als god zal zien. Dit wordt vaak het "Christusprincipe" of "Christusbewustzijn" genoemd. De New Age leer vertelt ons dat wij in wezen allemaal goed zijn, dat goddelijkheid een inherent onderdeel van onze natuur is en dat wij uiteindelijk onze eigen realiteit kunnen scheppen.


New Age - De leer van wereldwijde eenheid
De tweede belangrijke doctrine van de New Age beweging is "wereldwijde eenheid". Dit idee bestaat gewoonlijk uit drie delen:

  • Mens verenigd met de mens. Een New Age principe is dat wij allen een correcte goddelijke relatie met elkaar zullen ontwikkelen en pure harmonie zullen bereiken door deze goddelijke kennis te aanvaarden. Met relationele harmonie komt ook economische eenheid. Met economische eenheid kunnen wij zowel politieke eenheid (één enkele wereldregering) als spirituele eenheid (één enkele wereldgodsdienst) bereiken.
  • Mens verenigd met de natuur. Een ander New Age principe is dat god alles is, en dat alles god is. Daarom is ook de natuur een onderdeel van god. Wij moeten in harmonie met de natuur leven. Wij moeten de natuur voeden en erdoor gevoed worden. De mens is niet anders dan enig ander dier. We moeten met hen in harmonie leven, hen begrijpen en van hen leren. Veel mensen in de New Age beweging noemen de eenheid van de aarde en de natuur "Gaia". Gaia wordt vergoddelijkt, gerespecteerd en door sommigen zelfs als een god aanbeden. Amerikaanse Indianenrituelen zijn ook populair in de New Age beweging, omdat ze zich concentreren op de natuurelementen en de relatie tussen de mens en die elementen.
  • Mens verenigd met God. Omdat de mens goddelijk van aard is, kunnen alle mensen hun "goddelijkheid" verwezenlijken en bijdragen aan het verenigde doel van de mens, de aarde en de natuur. Het uiteindelijke doel in het leven is om onze eigen goddelijke goedheid volledig te realiseren. De New Age god is onpersoonlijk en alomtegenwoordig. Hij (of: het) heeft zichzelf niet aan de mensheid geopenbaard en daarom kan de mensheid niet verantwoordelijk worden gehouden op basis van enige morele wetten of absolute waarheid. Er bestaat in de New Age filosofie geen objectieve moraliteit. We zouden tolerant moeten zijn voor alle levensbeschouwingen over de waarheid, betekenis en zin van het leven. We zouden een wereld van puur relativisme moeten scheppen, waarin moraliteit en godsdienst voor elk persoon volledig relatief zijn aan het individuele besef van de realiteit zelf.


Zoek verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden